Description

Дискриминација према женама се односи на било какво прављење разлике, искључивање или ограничавање, на основу пола односно рода, које има за циљ или последицу умањивање или поништавање уважавања, добробити или доприноса жена, независно од њиховог брачног статуса, а на основу кршења принципа равноправности мушкараца и жена, љуских права и слобода, у политичком, економском, друштвеном, културном, грађанском или било ком другом пољу. Видети такође: дискриминација заснована на роду или полу

Additional notes and information

Настаје и у случајевима када је ускраћивање права женама последица или резултат непрепознавања постојеће родне неравноправности и неповољнијег положаја жена (ненамерна, индиректна дискриминација), случаја непоступања односно пропуштања да се предузму потребне мере, како би се у потпуности поштовала људска права жена, као и пропуста у усвајању и примени националних политика за остваривање родне равноправности и усвајању релевантних закона. Дискриминација може произилазити и из закона (de jure дискриминација) и из праксе (de facto дискриминација). CEDAW конвенција препознаје и укључује оба облика дискриминације, било да су садржани у правним актима, политикама, процедурама или праксама.