Description

Дискриминација над женама се односи на било какво прављење разлике, искључивање или ограничавање, на основу пола односно рода, које има за циљ или посљедицу умањивање или поништавање уважавања, добробити или доприноса жена, независно од њиховог брачног статуса, а на основу кршења принципа равноправности мушкараца и жена, љуских права и слобода, у политичком, економском, друштвеном, културном, грађанском или било ком другом пољу. Настаје и у случајевима када је ускраћивање права женама посљедица или резултат непрепознавања постојеће родне неравноправности и неповољнијег положаја жена (ненамјерна, индиректна дискриминација), случаја непоступања односно пропуштања да се предузму потребне мјере како би се у потпуности поштовала људска права жена, као и пропуста у усвајању и примјени државних политика за остваривање родне равноправности и усвајању релевантних закона.

Additional notes and information

Дискриминација може произилазити и из закона (de jure дискриминација) и из праксе (de facto дискриминација). CEDAW конвенција препознаје и укључује оба облика дискриминације, било да су садржани у правним актима, политикама, процедурама или праксама.