Description

Diskriminacija nad ženama se odnosi na bilo kakvo pravljenje razlike, isključivanje ili ograničavanje, na osnovu spola odnosno roda, koje ima za cilj ili posljedicu umanjivanje ili poništavanje uvažavanja, dobrobiti ili doprinosa žena, nezavisno od njihovog bračnog statusa, a na osnovu kršenja principa ravnopravnosti muškaraca i žena, ljuskih prava i sloboda, u političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili bilo kom drugom polju.

Additional notes and information

Nastaje i u slučajevima kada je uskraćivanje prava ženama posljedica ili rezultat neprepoznavanja postojeće rodne neravnopravnosti i nepovoljnijeg položaja žena (nenamjerna, indirektna diskriminacija), slučaja nepostupanja odnosno propuštanja da se preduzmu potrebne mjere kako bi se u potpunosti poštovala ljudska prava žena, kao i propusta u usvajanju i primjeni državnih politika za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i usvajanju relevantnih zakona. Diskriminacija može proizlaziti i iz zakona (de jure diskriminacija) i iz prakse (de facto diskriminacija). CEDAW konvencija prepoznaje i uključuje oba oblika diskriminacije, bilo da su sadržani u pravnim aktima, politikama, procedurama ili praksama.