Description

jebkāda veida nošķiršana, atstumšana vai ierobežojums, kam pamatā ir dzimums un dzimte un kas spēj vai kura nolūks ir vājināt vai noliegt sieviešu tiesību atzīšanu, īstenošanu vai izpildi, neatkarīgi no viņu ģimenes stāvokļa un pamatojoties uz sieviešu un vīriešu līdztiesību, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām politikas, ekonomikas, sociālajā, kultūras, civilajā vai jebkurā citā jomā

Additional notes and information

To var izraisīt darbības, kuru rezultātā sievietēm tiek liegtas tiesības, jo netiek atzītas iepriekš pastāvošas dzimumbalstītas nelabvēlīgas situācijas un nelīdztiesība, ar ko saskaras sievietes (netīša vai netieša diskriminācija), un bezdarbība, t. i., nespēja veikt nepieciešamos leģislatīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā īstenotas sieviešu tiesības, nespēja pieņemt un īstenot valsts politiku, kuras mērķis ir panākt dzimumu līdztiesību, un nespēja nodrošināt attiecīgu tiesībaizsardzību. Diskrimināciju var izraisīt gan tiesību akti (de jure diskriminācija), gan prakse (de facto diskriminācija). Konvencijā par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu atzītas un aplūkotas abas diskriminācijas formas neatkarīgi no tā, vai tās ietvertas tiesību aktos, politikā, procedūrās vai praksē.