Description

enhver sondring, udelukkelse eller indskrænkning på grundlag af køn, hvis virkning eller formål er at svække eller tilsidesætte princippet om, at kvinder på lige fod med mænd uanset ægteskabelig stilling skal have anerkendt, kunne nyde eller udøve menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, borgerlige og alle andre områder

Additional notes and information

Kan dels komme til udtryk gennem handlinger, der resulterer i eller medfører, at kvinder hindres i at udøve en ret på grund af manglende anerkendelse af en allerede eksisterende kønsbaseret ugunstig stilling eller ulighed (ikke-tilsigtet eller indirekte diskrimination), dels gennem undladelse af at handle, dvs. manglende vedtagelse af nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre, at kvinder kan udøve deres rettigheder fuldt ud, manglende vedtagelse og gennemførelse af nationale politikker, der skal sikre ligestilling mellem mænd og kvinder samt manglende håndhævelse af relevante love. Diskrimination kan udspringe fra både lovgivning (diskrimination på grundlag af lovgivning) og praksis (diskrimination i praksis). CEDAW-konventionen anerkender og behandler begge former for diskrimination, hvad enten den stammer fra lovgivning, politikker, procedurer eller praksis.