Description

każda forma rozróżnienia, wykluczenia i ograniczenia dokonana z uwagi na płeć, powodująca lub mająca na celu naruszenie lub zniweczenie uznawania i wykonywania oraz korzystania przez kobiety, niezależnie od ich stanu cywilnego i na podstawie równości między kobietami i mężczyznami, praw człowieka i podstawowych wolności w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub innej

Additional notes and information

Może mieć miejsce zarówno przez czyny, z których wynika lub które skutkują odmawianiem kobietom korzystania z prawa z powodu nieuznawania wcześniej istniejącej niekorzystnej sytuacji związanej z płcią, z jaką mierzą się kobiety (dyskryminacja niezamierzona lub pośrednia), jak i przez brak czynów, np. brak podjęcia niezbędnych środków ustawowych, aby zapewnić pełne realizowanie praw kobiet, brak uchwalenia i wdrożenia krajowych polityk mających na celu osiągnięcie równości płci i brak egzekwowania istotnych przepisów. Dyskryminacja może mieć swoje źródło w prawie (de jure), jak i w praktyce (de facto). Konwencja CEDAW uznaje i zwalcza obie formy dyskryminacji, niezależnie czy są zawarte w prawach, politykach, procedurach czy w praktyce.