Description

varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller medborgerliga området eller något annat område för kvinnor, oberoende av civilstånd och med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller åtnjutandet eller utövandet av dessa rättigheter och friheter

Additional notes and information

Kan förekomma både genom handlingar som leder till, eller innebär att, kvinnor nekas att utöva en rättighet på grund av bristande erkännande av befintliga könsrelaterade nackdelar och ojämställdhet som kvinnor upplever (oavsiktlig eller indirekt diskriminering) och genom brist på handling, dvs. underlåtenhet att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder för att säkerställa att kvinnors rättigheter förverkligas fullt ut, underlåtenhet att anta och implementera nationell politik som syftar till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män och underlåtenhet att verkställa relevanta lagar.
Diskriminering kan härröra från lagstiftning (diskriminering de jure) eller praktiken (diskriminering de facto). Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor erkänner och behandlar båda formerna av diskriminering, oavsett om det gäller lagar, politik,regelverk eller praktik.