Description

elk onderscheid, elke uitsluiting of beperking op basis van geslacht dat tot gevolg of ten doel heeft de erkenning of de uitoefening door vrouwen– ongeacht echtelijke status –op voet van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of burgerlijke leven, of op andere gebieden aan te tasten of onmogelijk te maken,

Additional notes and information

Kan zich zowel voordoen via handelingen die resulteren in, of tot gevolg hebben dat, vrouwen aan wie de uitoefening van een recht wordt ontzegd vanwege een gebrek aan erkenning van een reeds bestaand gendergerelateerd nadeel en een reeds bestaande ongelijkheid waarmee vrouwen te maken hebben (onbedoelde of indirecte discriminatie), als via het nalaten van handelingen, d.w.z. het niet nemen van noodzakelijke wetgevende maatregelen om de volledige verwezenlijking van vrouwenrechten te waarborgen, het niet aannemen en ten uitvoer leggen van nationaal beleid dat gericht is op het bereiken van gelijkheid van vrouwen en mannen, en het niet handhaven van relevante wetten. Discriminatie kan zowel het gevolg zijn van wetgeving (juridische discriminatie) als voortkomen uit de praktijk (feitelijke discriminatie). Het CEDAW-verdrag erkent en richt zich op beide vormen van discriminatie, ongeacht of die is vervat in wetten, beleid, procedures of de praktijk.