Description

Всяко разграничение, изключване или ограничение въз основа на пола, чийто ефект или цел е увреждане или обезсилване на признаването, възползването или упражняването от жените, независимо от семейния им статут и въз основа на равенството между жените и мъжете, на правата на човека и основните свободи в политическата, икономическата, социалната културната, гражданската или всяка друга сфера.

Additional notes and information

Може да се случи както чрез действия, водещи до или имащи ефекта на възпрепятстването на жените да упражняват право поради липсата на признаване на вече съществуващото неравностойно положение и неравенство въз основа на пола, което жените срещат (непреднамерена или косвена дискриминация), както и чрез пропускане на извършването на действия, т.е. липсата на предприети необходими законодателни мерки за гарантиране на пълната реализация на правата на жените, липсата на приети и приложени национални политики, насочени към постигане на равенство между половете, както и неприлагането на съответните закони. Дискриминацията може да произлиза както от правото (дискриминация по закон), така и от практиката (фактическа дискриминация). В конвенция CEDAW се признават и разглеждат и двете форми на дискриминация, независимо дали те се съдържат в закони, политики, процедури или в практиката.