Description

bet koks pašalinimas, išskyrimas ar apribojimas remiantis biologine ar socialine lytimi, turintis poveikį ar tikslą silpninti ar paversti niekais moterų pripažinimą, veiklą ar galimybes, nepriklausomai nuo jų santuokinio statuso, ir remiantis moterų ir vyrų lygybe, žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, pilietinėje ar bet kurioje kitoje srityje.

Additional notes and information

Gali atsirasti ir dėka veiksmų, kurie dėl egzistuojančios, su lytimi susijusios nepalankios padėties ir patiriamos nelygybės užkerta kelią moterims naudotis teisėmis (nenumatyta ar netiesioginė diskriminacija), ir dėka veiksmų nevykdymo, t. y., nesugebėjimo imtis būtinų teisinių priemonių, kad būtų visapusiškai realizuotos moterų teisės, negebėjimo priimti ir įgyvendinti nacionalinę politiką, kuria siekiama lyčių lygybės, ir nesugebėjimo priversti vykdyti atitinkamus įstatymus. Diskriminacija gali atsirasti ir dėl įstatymo (de jure diskriminacija), ir dėl praktikų (de factodiskriminacija). Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims nurodytos ir aptartos abi įstatymuose, priemonėse, procedūrose ar praktikoje egzistuojančios diskriminacijos formos.