Description

Diskriminacija zasnovana na rodu ili spolu nastaje usljed interakcije između spola (kao bioloških karakteristika žena i muškaraca) i njihovih socijalno izgrađenih identiteta, atributa i uloga i društvenog i kulturnog određenja bioloških razlika između žena i muškaraca.

Additional notes and information

Takve interakcije rezultiraju hijerarhijskim i nejednakim odnosima i ulogama između žena i muškaraca i među njima, i nepovoljnim socijalnim položajem žena. Na socijalni položaj žena i muškaraca utječu politički, ekonomski, kulturni, socijalni, vjerski, ideološki i ekološki faktori i oni mogu s vremenom da se mijenjaju.