Description

diskriminim që ndodh për shkak të ndërveprimit midis seksit (si karakteristikat biologjike të grave dhe burrave) dhe identitetit, atributeve dhe roleve të tyre të ndërtuara shoqërisht dhe kuptimit shoqëror dhe kulturor të shoqërisë për dallimet biologjike midis grave dhe burrave

Additional notes and information

Ndërveprime të tilla rezultojnë në marrëdhënie dhe role hierarkike dhe të pabarabarta midis dhe midis grave dhe burrave, dhe një pozicionim social të pafavorshëm të grave. Pozicionimi shoqëror i grave dhe burrave ndikohet nga faktorë politikë, ekonomikë, kulturorë, socialë, fetarë, ideologjikë dhe mjedisorë dhe mund të ndryshohet me kalimin e kohës.