Description

qëndrimet, stereotipet dhe normat kulturore që mbështesin praktikat gjinore dhe mund të shkaktojnë forma të dhunës direkte me bazë gjinore