Description

однесувања, стереотипи или културни норми на кои се темелат ороднетите практики и што може да предизвикаат родово-базирани форми на директно насилство