Description

diskriminim kur një person trajtohet në mënyrë më pak të favorshme për arsye të tilla si seksi dhe gjinia, mosha, kombësia, raca, etnia, feja ose besimi, shëndeti, aftësia e kufizuar, orientimi seksual ose identiteti gjinor, sesa është, është trajtuar ose do të trajtohej një person tjetër në një situatë e krahasueshme.

Additional notes and information

Megjithëse ky përkufizim sugjeron që një person i cili trajtohet apo favorizohet më pak duhet të krahasohet me një person tjetër i cili është në një situatë të krahasueshme, praktika gjyqësore Europiane (e përbërë nga aktgjykimet nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian) tregon se kur një person ka qenë vënë në disavantazh për arsye e të qenurit grua apo burrë, kjo përbën diskriminim dhe nocioni i një situate të krahasueshme nuk kërkohet. Trajtimi më pak i favorshëm i një gruaje për shkak të shtatëzanisë ose lejes së lindjes është diskriminim i drejtpërdrejtë ndaj grave.