Description

diskriminering när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. på grund av kön, ålder, nationalitet, ras, etnicitet, religion eller tro, hälsa, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet (det finns sju diskrimineringsgrunder i svensk lagstiftning som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder)

Additional notes and information

Även om denna definition antyder att en person som behandlas sämre ska jämföras med en annan person i en liknande situation anges det i europeisk rättspraxis (som utgörs av domar från Europeiska unionens domstol) att när en person har utsatts för missgynnande på grund av att denne är en kvinna eller man utgör detta diskriminering och det krävs ingen jämförbar situation. Sämre behandling av en kvinna på grund av graviditet eller mammaledighet är direkt diskriminering av kvinnor.