Description

diskriminācija, kad, pamatojoties uz tādām iezīmēm kā dzimums un dzimte, vecums, valstspiederība, rase, etniskā piederība, reliģija vai ticība, veselība, invaliditāte, seksuālā orientācija vai dzimumidentitāte, attieksme pret vienu personu ir mazāk labvēlīga nekā tā ir, bija vai būtu pret citu personu līdzīgā situācijā

Additional notes and information

Lai gan šī definīcija norāda, ka persona, pret kuru attieksme ir mazāk labvēlīga, būtu jāsalīdzina ar citu personu līdzvērtīgā situācijā, Eiropas judikatūra (ko veido Eiropas Savienības Tiesas spriedumi) norāda: ja persona ir nokļuvusi nelabvēlīgākā situācijā sava dzimuma dēļ, tā uzskatāma par diskrimināciju, un līdzvērtīgu situāciju sniegt nav nepieciešams. Nelabvēlīgāka attieksme pret sievieti viņas grūtniecības dēļ vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dēļ ir tieša diskriminācija pret sievietēm.