Description

дискриминација што се јавува кога едно лице, по основ на пол или род, возраст, националност, раса, етничко потекло, вера или уверување, здравствена состојба, попреченост, сексуална ориентација или родов идентитет, добива понеповолен третман од третманот што го добило, го добива или би го добило друго лице во споредлива ситуација

Additional notes and information

Иако оваа дефиниција предлага дека лицето што добива понеповолен третман треба да се спореди со друго лице во споредлива ситуација, европската судска пракса (што се состои од пресуди на Судот за правда на Европската Унија) укажува дека кога лице е ставено во понеповолна положба бидејќи е маж или жена, тоа претставува дискриминација и не е потребна споредлива ситуација. Помалку поволниот третман на жената по основ на бременост или породилно отсуство претставува директна дискриминација врз жените.