Description

Дискриминация, при която едно лице се третира по-малко благоприятно на основания като пол, възраст, националност, раса, етническа принадлежност, религия или вяра, здравословно състояние, увреждане, сексуална ориентация или полова идентичност, отколкото се третира, третирано е или би било третирано друго лице в сходна ситуация.

Additional notes and information

Макар че това определение предполага, че третираното по по-малко благоприятен начин лице следва да бъде сравнено с друго лице, което е в сходна ситуация, практиката на Съда на ЕС (съставена от решения на Съда на Европейския съюз) сочи, че когато лице е поставено в неблагоприятна ситуация поради това, че е жена или мъж, това представлява дискриминация и не се изисква понятието за сходна ситуация. По-малко благоприятното третиране на жена на основание бременност или отпуск по майчинство представлява пряка дискриминация срещу жените.