Description

způsob zacházení s určitou osobou nebo skupinou osob, který pravděpodobně povede k větším výhodám, lepšímu přístupu, větším právům, příležitostem nebo lepšímu postavení, než má jiná osoba nebo skupina osob

Additional notes and information

Preferenční zacházení v souvislosti s postavením žen a mužů vyžaduje přijetí konkrétních opatření, která nejsou považována za diskriminační a která zahrnují výslovné zvýhodnění (preferování) jednoho pohlaví. Smyslem těchto opatření je řešit situace, v nichž dochází ke znevýhodnění, a odstraňovat překážky pro dosažení genderové rovnosti. Soudní dvůr Evropské unie v případu Kalanke použil výrazy „automatické“ priority a „absolutní a bezpodmínečné“ priority.