Description

zaobchádzanie s jedným jedincom alebo skupinou jedincov takým spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k väčším výhodám, prístupu, právam, príležitostiam alebo právnemu postaveniu, pred inými osobami alebo skupinou jednotlivcov

Additional notes and information

Preferenčné zaobchádzanie so ženami a mužmi si vyžaduje prijatie konkrétnych opatrení, ktoré nie sú považované za diskriminačné a zahŕňajú explicitné výhody (preferencie) pre jedno z pohlaví. Takéto opatrenia sú zamerané na riešenie situácií vyplývajúcich zo znevýhodnenia a odstraňovanie prekážok rodovej rovnosti. Súdny dvor Európskej únie vo veci Kalanke použil pojmy „automatické“ priority a „absolútne a bezpodmienečné“ priority.