Description

Третирането на един човек или група хора по начин, който може да донесе повече ползи, достъп, права и възможности или статус, в сравнение с друг човек или група от хора.

Additional notes and information

Преференциалното третиране по отношение на жените и мъжете налага приемането на специфични мерки, които не се считат за дискриминационни, и включващи изрични ползи (преференции) за единия от половете. Такива мерки са предназначени за преодоляване на ситуациите на неблагоприятно положение и премахване на пречките пред равенството между половете. Съдът на Европейския съюз, в дело Kalanke, използва термините „автоматични“ приоритети и „абсолютни и безусловни“ приоритети.