Description

Pristup jednom pojedincu ili grupi pojedinaca koji će vjerovatno dovesti do većih koristi, pristupa, prava, mogućnosti ili statusa nego pristup prema drugom pojedincu ili grupi pojedinaca.

Additional notes and information

Preferencijalni tretman u odnosu na žene i muškarce zahtijeva usvajanje posebnih mjera koje se ne smatraju diskriminatornim i uključuju eksplicitne beneficije (preferencije) za jedan od spolova. Takve mjere su namijenjene rješavanju situacija pojedinaca u nepovoljnijem položaju i uklanjanju prepreka rodnoj ravnopravnosti. Sud Evropske unije, u slučaju Kalanke, koristio je izraze „automatski” prioriteti i „apsolutni i bezuslovni” prioriteti.