Description

trajtim i një individi ose grupi individësh në një mënyrë që ka të ngjarë të çojë në përfitime, qasje, të drejta, mundësi ose status më të madh se ato të një individi tjetër ose grupi individësh

Additional notes and information

Trajtimi preferencial për gratë dhe burrat kërkon miratimin e masave specifike që nuk konsiderohen diskriminuese dhe përfshijnë përfitime (preferenca) të qarta për njërin nga gjinitë. Masa të tilla synojnë të adresojnë situata të pafavorshme dhe të heqin pengesat për barazinë gjinore. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian, në çështjen Kalanke, përdori termat përparësi ‘automatike’ dhe përparësi ‘absolute dhe të pakushtëzuara’.