Description

Правото на всички служители да бъдат третирани с достойнство и уважение, и по-специално да се ползват от безопасна среда на труд, в която не се допуска сексуален тормоз, друг вид тормоз и всякакъв друг вид основано на пола насилие.