Description

e drejta e të gjithë punonjësve për t'u trajtuar me dinjitet dhe respekt dhe në veçanti për të gëzuar një mjedis të sigurt pune, i lirë nga ngacmimet seksuale, ngacmimet dhe çdo akt tjetër i dhunës me bazë gjinore