Description

Форма на насилие, основано на пола, изразяващо се в действия, свързани с нежелано физическо, вербално или невербално поведение от сексуален характер, което има за цел или ефект накърняване на достойнството на жертвата и създаване на сплашваща, враждебна, унизителна и обидна среда.

Additional notes and information

Сексуалният тормоз обикновено се извършва в контекста на злоупотреба с власт, обещание или награда, или заплаха от порицание.