Description

çdo formë e sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të një natyre seksuale, me qëllim ose efekt të cenimit të dinjitetit të një personi, veçanërisht kur krijon një mjedis frikësues, armiqësor, degradues, poshtërues ose ofendues

Additional notes and information

Aktet e ngacmimit seksual, zakonisht kryhen në kontekstin e abuzimit të pushtetit, premtimit të shpërblimit ose kërcënimit të hakmarrjes.