Description

Akákoľlvek forma verbálneho, neverbálneho alebo fyzického správania sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.

Additional notes and information

Akty súvisiace so sexuálnym obťažovaním sa zvyčajne vykonávajú v súvislosti so zneužívaním moci, za prísľub odmeny alebo pod hrozbou odvetných opatrení.