Description

faktisk dominans av ett kön inom ett visst yrke eller en högre andel av ett kön i relation till den förväntade andelen

Additional notes and information

Ett exempel är att; eftersom kvinnor tenderar att vara underrepresenterade på en aggregerad nivå bland den sysselsatta befolkningen skulle deras förväntade andel inom ett enskilt yrke kunna vara lägre än för män om de var utspridda på samma sätt som män inom alla yrken. Det kan vara svårt att tydliggöra könssegregering i relativa termer i praktiken, då den främsta anledningen till att kvinnor tenderar att utgöra mindre än 50 procent av den sysselsatta arbetskraften är fördelningen av hushållsarbete efter kön och kvinnors oproportionerliga andel obetalt omsorgs- och hushållsarbete. Därför är en rimlig utgångspunkt när det gäller jämställdhet att mäta segregeringen genom att mäta huruvida något av könen befinner sig i majoritet inom ett yrke eller en arbetsplats (genom att använda absoluta termer).