Description

pagë e barabartë për punën, së cilës i atribuohet vlera e barabartë, pa diskriminim për shkak të seksit ose statusit martesor, në lidhje me të gjitha aspektet e pagës dhe kushtet e shpërblimit

Additional notes and information

Për shkak se strukturat e pagave dhe sistemet e klasifikimit të vendeve të punës mund të jenë të njëanshme, punët e bëra nga shumica e grave priren të klasifikohen në nivele më të ulëta.