Description

Равно заплащане за равностоен труд, без дискриминация на основата на пола или семейното положение по отношение на всички аспекти на заплащането и на условията на възнаграждението.

Additional notes and information

Тъй като схемите за заплащане и системите за класификация на професиите могат да бъдат пристрастни, има тенденция извършваната от повечето жени работа да се класифицира на по-ниски равнища.