Description

политики чија цел е да се намали или елиминира родовата (вертикална и/или хоризонтална) сегрегација на пазарот на трудот