Description

ограничениот легитимитет на демократијата, и влијанието на несоодветниот родов баланс, т.е. презастапеноста на мажите и подзастапеноста на жените, врз легитимитетот на демократијата