Description

zásady rovnosti žen a mužů, rovného uznávání, používání a uplatňování všech lidských práv a základních svobod, jakož i opatření zajišťující rovné zacházení se ženami a muži a rovné příležitosti pro ženy a muže v politické, hospodářské, společenské, kulturní, občanské a rodinné oblasti i ve všech ostatních oblastech, zaručené ústavou anebo vnitrostátními právními předpisy