Description

zásady rovnosti žien a mužov, rovnaké uznanie a využívanie a uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd, ako aj opatrenia na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi a ich rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, civilnej, domácej alebo akejkoľvek inej oblasti, zabezpečenej ústavou a/alebo vnútroštátnym právom