Description

Прилатане на принципите за равенство между жените и мъжете, равно признаване и упражняване на всички права на човека и основни свободи от жените и мъжете, както и мерките за равно третиране и равните възможности за жените и мъжете в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската, семейната и всяка друга сфера, гарантирани с конституцията и/или от националното право.