Description

принципи на еднаквост на жените и мажите, еднакво признание и уживање и остварување на сите човекови права и основни слободи, но и мерки што овозможуваат еднаков третман и еднакви можности за жените и мажите во политичката, економската, социјалната, културната, граѓанската, домашната или друга сфера, овозможено со уставот и/или домашното законодавство