Description

Apvieno formālo dzimumu līdztiesību ar rezultāta/iznākuma līdztiesību. Faktiska līdztiesība ir likumiskā, iespēju un apiešanas sieviešu un vīriešu līdztiesība, kuru raksturo/papildina ietekmes, rezultāta vai iznākuma līdztiesība. Faktiska dzimumu līdztiesība paredz, ka līdztiesība ir interpretēta saistībā ar sieviešu neizdevīgo stāvokļu un ietekmju uz šiem stāvokļiem plašu realitāšu kontekstu. Tas ir virziens, kuru sievietes var izmantot līdzvērtīgo cilvēktiesību un brīvību iegūšanai.