Description

kombinácia formálnej rodovej rovnosti s rovnosťou výstupov, čo znamená, že právna rovnosť, rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi sú doplnené o rovnosť z hľadiska vplyvu, výstupu alebo výsledku

Additional notes and information

Skutočná rodová rovnosť vyžaduje, aby sa rovnosť interpretovala podľa širšieho kontextu alebo skutočnej situácie nevýhod žien a vplyvu týchto okolností, pokiaľ ide o odstránenie nevýhod vo výstupe alebo výsledku. Je to kanál, prostredníctvom ktorého môžu ženy vykonávať a plne využívať všetky ľudské práva a slobody na rovnakej úrovni ako muži. Koncepcia skutočnej rovnosti má osobitný význam pri riešení znevýhodnenia založeného na pohlaví a rodu. Preskúmanie rodovo neutrálnych formálnych zákonov, politík a programov, ktoré so ženami a s mužmi zaobchádzajú rovnako, je nevyhnutné na posúdenie toho, či v praxi urýchlia dosiahnutie rodovej rovnosti a odstránia diskrimináciu žien.