Description

Постигане на равенство в по-широк смисъл, ориентирано към резултатите и преразпределението, въз основа на идеята, че равенството във възможностите и равното третиране може да са недостатъчни за компенсиране на потисничество и неравностойно положение на жените от историческото минало.

Additional notes and information

В някои случаи равните възможности всъщност може да имат отрицателно въздействие върху благосъстоянието на жените, ако влаганата от жените енергия и време, за да се възползват от тях, не води до резултати. За да се гарантира, че намесите за развитие водят до равенство в резултатите за жените и мъжете, е необходимо те да бъдат изготвени въз основа на анализ на половете. Следователно „равно“ третиране не означава „еднакво“ третиране, а предполага, че лицата, които се намират в подобни ситуации, следва да се третират по подобен начин, а лицата, които се намират в различни обстоятелства, следва да се третират по различен начин. Равенството в резултатите налага създаването на стимулираща социална среда чрез преодоляване на идеологическите и културните конструкции, които създават йерархии в рамките на отношенията между половете. Положителните мерки са доказано необходими мерки за гарантиране на равенство в резултатите.