Description

dosiahnutie rovnosti v širšom, redistributívnom zmysle, orientovanom viac na výsledky, založenom na poznatku, že rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie nemusia stačiť na to, aby napravili historický útlak a znevýhodnenie žien

Additional notes and information

V niektorých prípadoch môžu mať rovnaké príležitosti negatívny vplyv na blaho žien, ak ženy vynakladajú čas a energiu na to, aby ich využili, no bezvýsledne. S cieľom zabezpečiť, aby zásahy v oblasti rozvoja viedli k rovnosti výstupom pre ženy a mužov, je potrebné určiť ich na základe rodovej analýzy. Rovnaké zaobchádzanie preto neznamená „to isté“ zaobchádzanie, ale to, že s osobami, ktoré sa ocitli v podobných situáciách, sa zaobchádza rovnako, ako aj to, že s osobami, ktoré sa nachádzajú v odlišných podmienkach, sa zaobchádza rozdielne. Rovnosť výstupov alebo výsledkov vyžaduje vytvorenie priaznivého sociálneho prostredia riešením ideológie a kultúrnych konštruktov, ktoré vytvárajú hierarchiu v rámci rodových vzťahov. Ukázalo sa, že pozitívne opatrenia sú nevyhnutným opatrením na zabezpečenie rovnosti výsledkov.