Description

Silovanje na intimnom sastanku se odnosi na vaginalnu, analnu ili oralnu penetraciju seksualne prirode, dijelovima tijela ili predmetima, bez pristanka druge osobe, koju vrši osoba poznata žrtvi ili osoba sa kojom je izašla.

Additional notes and information

Silovanje na intimnom sastanku uključuje i bilo koju drugu vrstu neželjenog seksualnog čina. Uključivanje u neželjeni seksualni odnos sa trećom osobom se također smatra silovanjem na intimnom sastanku. Ovakva vrsta silovanja se naziva silovanjem koju vrši žrtvi poznata osoba. Pristanak, odnosno željeni odnos, odnosi se na dobrovoljno pristajanje koje je rezultat slobodne volje pojedinca/ke.