Description

svaka vaginalna, analna ili oralna penetracija seksualne prirode bilo kojim dijelom tijela ili predmetom u tijelo druge osobe bez pristanka te osobe, kao i drugi postupci seksualne prirode s drugom osobom bez pristanka te osobe primjenom sile, nasilja, prijetnji, prinude, lukavstvom, na prepad ili na druge načine, bez obzira na to u kakvom su odnosu počinitelj i žrtva

Additional notes and information

Prisiljavanje druge osobe na postupke seksualne prirode koji nisu dobrovoljni s trećom osobom također se smatra silovanjem. Pristanak podrazumijeva dobrovoljno sudjelovanje na temelju vlastite želje. Ako je žrtva dijete mlađe od dobi određene nacionalnim zakonodavstvom kao dob za svojevoljni pristanak, snošaj s takvim djetetom predstavlja silovanje. U međunarodnim pravnim sustavima silovanje se tumači kao kršenje ženskih ljudskih prava (Rezolucija 48/104 Glavne skupštine UN-a na temelju Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda); kao oblik mučenja (praksa Europskog suda za ljudska prava na temelju Europske konvenciije o ljudskim pravima); kao ratni zločin (Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda); kao oblik spolne diskriminacije protiv žena (Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Opća preporuka Odbora CEDAW br. 19).