Description

Svaka vaginalna, analna ili oralna penetracija u tijelo druge osobe učinjena bez pristanka, gdje je penetracija seksualne prirode, sa bilo kojim dijelom tijela ili predmetom, kao i svaki drugi seksualni čin učinjen bez pristanka i učinjen pod prisilom, upotrebom nasilja, prijetnjom, prisilom, lukavstvom, iznenađenjem ili na drugi način, bez obzira na odnos nasilnika i žrtve.

Additional notes and information

Uslovljavanje partnera ili partnerke da se uključi u nesporazumne radnje seksualne prirode sa trećom osobom također se smatra silovanjem. Pristanak se odnosi na dobrovoljni dogovor koji je rezultat slobodne volje osobe. Kada je žrtva dijete mlađe od starosne granice/broja godina koja je predviđena državnim zakonom kao granica za davanje pristanka, seksualni odnos sa njom je silovanje. U međunarodnom pravnom poretku silovanje se smatra kršenjem ženskih ljudskih prava (Rezolucija 48/104 Generalne skupštine UN-a na osnovu Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija); kao oblik torture (praksa Evropskog suda za ljudska prava, na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima); kao ratni zločin (Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda); i kao oblik rodno zasnovane diskriminacije nad ženama (Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama, Opća preporuka CEDAW komiteta broj 19).