Description

përkufizimi i përgjithshëm: Përfshirja në penetrimin jokonsensual vaginal, anal ose oral të një natyre seksuale të trupit të një personi tjetër me ndonjë pjesë trupore ose objekt. Pëlqimi duhet të jepet vullnetarisht si rezultat i vullnetit të lirë të personit, siç vlerësohet në kontekstin e rrethanave rrethuese. Përkufizimi statistikor: Penetrimi seksual, qoftë vaginal, anal ose oral, përmes përdorimit të objektit ose pjesëve të trupit, pa pëlqimin, duke përdorur forcën, detyrimin ose duke përfituar nga dobësia e viktimës.