Description

Всяко вагинално, анално или орално проникване в тялото на друго лице без негово съгласие, когато проникването е от сексуален характер, с която и да е част на тялото или с предмет, както и всякакъв друг акт от сексуален характер, чрез използване на принуждаване, насилие, заплахи, принуда, заблуждение, изненада или други средства, независимо от връзката на извършителя с жертвата.

Additional notes and information

Принуждаването на друго лице да извършва акт от сексуален характер с трето лице, без съгласие, също се счита за изнасилване. Съгласието означава доброволно съгласяване в резултат на свободната воля на лицето. Когато жертвата е дете под определената в националното право възраст на съгласие, сексуалният контакт с него или нея представлява изнасилване. В международните правни режими изнасилването е определено като нарушаване на правата на човека на жените (Резолюция 48/104 на общото събрание на ООН въз основа на Универсалната декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации); като военно престъпление (Римски статут на Международния наказателен съд); и като форма на основана на пола дискриминация срещу жените (Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, Обща препоръка на комисия CEDAW № 19).