Description

Obecná definice: Sexuální styk bez souhlasu - vaginální, anální nebo orální - s tělem další osoby jakoukoli tělesnou částí nebo předmětem. Souhlas musí být dán dobrovolně jako výsledek svobodné vůle člověka posusováno dle kontextu daných okolností. Statistická definice: Sexuální styk, ať již vaginální, anální nebo orální s prostřednictvím předmětu nebo části těla bez souhlasu s využitím síly, nátlaku, nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nebo zneužití zranitelnosti oběti.

Additional notes and information

Za znásilnění se považuje také případ, kdy je jiná osoba přes svůj nesouhlas přinucena podílet se na aktech sexuální povahy se třetí osobou. Souhlasem se rozumí dobrovolné souhlasné vyjádření jakožto výsledek svobodné vůle dané osoby. Je-li obětí dítě nižšího věku, než který vnitrostátní právní předpisy stanoví jako věk způsobilosti k pohlavnímu styku, je každý pohlavní styk s takovým dítětem znásilněním. Mezinárodní právní předpisy považují znásilnění za porušení lidských práv žen (rezoluce Valného shromáždění OSN 48/104 vycházející ze Všeobecné deklarace lidských práv), za způsob mučení (praxe Evropského soudu pro lidská práva vycházející z Evropské úmluvy o lidských právech), za válečný zločin (Římský statut Mezinárodního trestního soudu) a za formu diskriminace žen na základě pohlaví (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, obecné doporučení č. 19 Výboru pro odstranění diskriminace žen).