Description

Свака вагинална, анална или орална пенетрација у тело друге особе учињена без пристанка, где је пенетрација сексуалне природе, са било којим делом тела или предметом, као и сваки други сексуални чин учињен без пристанка и учињен под принудом, употребом насиља, претњом, присилом, лукавством, изненађењем или на други начин, без обзира на однос насилника И жртве. Изазивање/утицање на учешће/подвођење за вршење у сексуалном чину са трећом особом без пристанка се такође сматра силовањем. Видети још: жртва, преживела/ли

Additional notes and information

Пристанак се односи на добровољни договор који је резултат слободне воље особе. Када је жртва дете млађе од старосне границе/броја година која је предвиђена националним законом као граница за давање пристанка, сексуални однос са њом или њим је силовање. У међународном правном поретку се силовање сматра кршењем женских људских права (UN General Assembly Resolution 48/104 based on the United Nations Universal Declaration of Human Rights); као облик тортуре (пракса Европског суда за људска права, на основу Европске конвенције о људским правима); као ратни злочин (Римски статут Међународни кривични суд); и као облик родно засноване дискриминације према женама (Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена, Општа препорука CEDAW Комитета број 19). a, Општa препорукa ЦЕДАW Комитетa број 19).