Description

Generel definition: enhver vaginal, anal eller oral penetration af en anden persons krop uden dennes samtykke, hvor penetrationen er af seksuel art og med en hvilken som helst kropsdel eller med en genstand, og enhver anden handling af seksuel karakter ved brug af tvang, vold, trusler, overraskelse eller andre midler, uanset gerningsmandens forhold til offeret. Samtykke skal gives frivilligt som følge af personens frie vilje, som vurderet i sammenhæng med de omgivende omstændigheder. Statistisk definition: Seksuel penetration, hvad enten det er vaginalt, analt eller oralt ved brug af genstande eller kropsdele uden samtykke, ved hjælp af magt, tvang eller ved at drage fordel af offerets sårbarhed

Additional notes and information

At få en anden person til - uden dennes samtykke - at deltage i seksuelle handlinger med en tredje person betragtes også som voldtægt. Samtykke refererer til en frivillig erklæring om enighed som resultat af en persons frie vilje. Når offeret er et barn under den alder, der er fastsat i den nationale lovgivning for, hvornår man kan give sit samtykke, betragtes samleje med hende eller ham som voldtægt. I internationale retssystemer betegnes voldtægt som krænkelse af kvinders menneskerettigheder (FN's Generalforsamlings resolution 48/104 baseret på FN's verdenserklæring om menneskerettigheder), som en form for tortur (praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, baseret på den europæiske menneskerettighedskonvention), som en krigsforbrydelse (Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol) og som en form for kønsdiskrimination mod kvinder (konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, CEDAW's generelle henstilling nr. 19).